Jung Yul Choi

International President

Indu Lamsal

District Governer

Ramesh Man Shrestha

Club President

Bishal Subedi

Immediate Past President/Administrator

Other Club Officers

Other Members

 • Rajendra Baral
 • Bishnu Sarki
 • Manoj Khetan
 • Sunita Shrestha
 • Sandipa Bartaula Koirala
 • Anisha Dhakal
 • Sun Kumar Shrestha
 • Shiva Tamang
 • Suresh Ratna Bajracharya
 • Raj Chaudhary
 • Sun Kumar Shrestha
 • Pankaj Tiwari
 • Sunita Lamichhane
 • Megh Tiwari
 • Prabesh Subedi
 • Hikmat subedi